ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επανεπενδύω στη Θεσσαλία

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων (3 και πλέον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητα.

Βασικές Προϋποθέσεις:

 1. Τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας με τρεις (3) τουλάχιστον κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (έως 31/12/2018).
 2. Η πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της πρότασης.
 3. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 4. Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.
 5. Η επιχείρηση έχει την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
 6. Διευκρινίζεται ότι:
 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.
 • Το προς ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός: 80.000-400.000

 Ενίσχυση: έως 60% (50% συν 10% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού). Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη

Υποβολή Προτάσεων: 16/05/2019-30/08/2019

 Προτεραιότητα στη βαθμολογία τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε ΚΑΔ που αντιστοιχεί στους οικονομικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 της Θεσσαλίας:

 • Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Δημιουργικός Τουρισμός
 • Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας
 • Μέταλλα και Δομικά Υλικά

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018.

 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Τεχνολογικός εξοπλισμός
 • Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
 • Πιστοποίηση Συστημάτων, τον Σχεδιασμό και την Τυποποίηση (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ),
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις Καινοτομίας
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες Νέου προσωπικού