1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ LEADER/CLLD ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD για το νομό Λάρισας

Η Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του 

Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Ενισχύονται έργα-επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς :

 • της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων,
 • των δασοκομικών τεχνολογιών και της επεξεργασίας,
 • κινητοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων,
 • του τουρισμού,
 • της βιοτεχνίας,
 • της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση,
 • της παροχής υπηρεσιών,
 • της οικοτεχνίας
 • της ανάπτυξης σχεδίων συνεργασίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.
 2.  το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι.
 3. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Τεχνολογικός εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Συστημάτων, τον Σχεδιασμό και την Τυποποίηση (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ),
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Προβολής και διαφήμισης
 • Προσωπικού

Διάρκεια υποβολών

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  07-05-2019, ώρα: 13:00

Ημερομηνία λήξης  ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:   05-08-2019, ώρα: 15:00

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε έγκυρα

 για την διαδικασία αίτησης του σχεδίου σας