Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας

«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας (ΠΔΒ), του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (DE MINIMIS).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ: Έως 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis από 27/03/2023 ώρα 12:00 και έως 26/04/2023 ώρα 14:00.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 1. Πράσινες Επενδύσεις.

 

 1. Τεχνολογικές Επενδύσεις.

 

 1. Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα.

 

 1. Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410 – 250772,  Δευτέρα- Παρασκευή 8:30 με 15:30.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr