ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση για το Leader Νήσων Αττικής

Οι γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων αφορούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος ∆ικτύου Συνεργασίας Νήσων ∆ήμων ΠΕ Αττικής.


Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής ∆ήμους:
1. ∆ήμος Αγκιστρίου,
2. ∆ήμος Αίγινας,
3. ∆ήμων Κυθήρων,
4. ∆ήμος Πόρου,
5. ∆ήμος Σαλαμίνας,
6. ∆ήμος Σπετσών,
7. ∆ήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων,
8. ∆ήμος Ύδρας.


Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.


Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων / υποδράσεων 


19.2.1.1  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα


19.2.1.2  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών


19.2.2.2  Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.


Η υποδράση στοχεύει στην ενδυνάμωση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων, στην γαστρονομία της περιοχής και στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας αυτής προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, ενώ ενισχύει τη δυναμική των συνεταιρισμών όπως είναι οι γυναικείοι κ.λπ.. Παράλληλα μέσω της παρούσας αναμένεται η ανάπτυξη και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί την ταυτότητα της περιοχής μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.


Η υποδράση αφορά:


– στην ίδρυση/ δημιουργία μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.
Περιοχές εφαρμογής των ιδρύσεων είναι οι ∆ήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Τροιζηνίας – Μεθάνων.


– στον εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Περιοχές εφαρμογής των εκσυγχρονισμών είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.


Οι τομείς εφαρμογής είναι: 


Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, βιοτεχνικές επιχειρήσεις (αρτοποιεία, αλευροειδή προϊόντα είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα κ.λπ.), μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολλειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής, μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών κ.α.

Η περιοχή εφαρμογής της παρούσας δράσης αφορά στην περιοχή που εμφανίζει δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα.


Για τις ιδρύσεις εξαιρούνται οι ∆ήμοι Ύδρας και Σπετσών .


Η υποδράση αναφέρεται σε ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα, οι οποίες χορηγούνται σε ΜΜΕ και συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.


19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής


Η υποδράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.


Επιπλέον επιδιώκεται η ανάδειξη των περιοχών με υστέρηση ποιοτικών υποδομών διανυκτέρευσης και επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές που υστερούν, με βάση την εμπειρία από την περιοχή, εστιάζοντας στις πιο απομακρυσμένες και χαμηλές σε τουριστικό ενδιαφέρον περιοχές (Κύθηρα, Τροιζηνία – Μεθάνων, Αγκίστρι).


H υποδράση αφορά στην:


Ίδρυση/ δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στους ∆ήμους Κύθηρα, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αγκίστρι και


Εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης


Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής στους
∆ήμους Κύθηρα, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αγκίστρι και


Εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.


Δράση 19.2.2.4  Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής


19.2.2.6  Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.


19.2.3 Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς


–  Ίδρυση/δημιουργία & εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση τουριστικών γραφείων και υπηρεσιών με στόχο την στήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στο σύνολο της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος


19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.


19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.


Στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών στην περιοχή, όπου αποτελεί μαζί με τη στήριξη του τουριστικού τομέα και βασικό πυλώνα ανάπτυξης των βασικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.


Η ανάγκη αυτή ανακύπτει από την έλλειψη που καταγράφεται στον τομέα παροχής υπηρεσιών της περιοχής, λόγω και της εγγύτητας με το αστικό κέντρο της Αθήνας.


19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών:


19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων


19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων:


19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό


Υποβολή επενδυτικών προτάσεων : 20/03/2019 έως 10/06/2019 και ώρα 15:00μ.μ

Πρόσκληση Leader για τον Νομό Θεσσαλονίκης

 1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), που έχει επιλεγεί ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD-1/LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους/υποψήφιους δικαιούχους να υποβάλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης) για τη χρηματοδότηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα. .

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης περιλαμβάνει τους Δήμους Λαγκαδά, Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που είναι διαθέσιμη για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 3.732.500,00€ (συγχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 27-03-2019 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 25-06-2019 και ώρα 15:00

2) Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), που έχει επιλεγεί ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD-2/LEADER για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους/υποψήφιους δικαιούχους να υποβάλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης) για τη χρηματοδότηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα. .

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.745.000,00€ με την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 27-03-2019

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 25-06-2019 και ώρα 15:00

Προκήρυξη ιδιωτικών έργων τοπικού προγράμματος LEADER Χαλκιδικής

 1. Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

  Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής (πλην της χερσονήσου του Άθωνα), ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη(Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.530.000,00 €.

  Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποδράσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής:

  19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

  Στην υπο-δράση μπορούν να ενταχθούν ενέργειες απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των σεμιναρίων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης. Η θεματολογία των δράσεων ενημέρωσης, και απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά: νέες καλλιέργειες, νέες καλλιεργητικές μέθοδοι και τρόποι/συστήματα παραγωγής, καθώς και ότι άλλο συνδέεται και ωφελεί το γεωργικό  κλάδο της παραγωγής.

  Οι ωφελούμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα.

  19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

  Με την υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

  Η επιλέξιμοι τομείςείναι :

  • Ζυθοποιία
  • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης ( γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
  • Μονάδες παραγωγής αιθέριωνελαίων
  • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
  • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
  • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
  • Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι)
  19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

  Με την υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

  Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις των ανωτέρω κλάδων, οι οποίες είτε:

  1. πραγματοποιούνται από νέους έως 35 ετών, είτε
  2. πραγματοποιούνται από γυναίκες, είτε
  3. ενσωματώνουν την καινοτομία στην παραγωγική τους διαδικασία, παράγουν καινοτόμο προϊόν ή αναπτύσσουν καινοτόμες ενέργειες.
  19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

  Με την υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.

  Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων, οι οποίες είτε:

  1. πραγματοποιούνται από νέους έως 35 ετών, είτε
  2. πραγματοποιούνται από γυναίκες, είτε
  3. ενσωματώνουν την καινοτομία στην παραγωγική τους διαδικασία, παράγουν καινοτόμο προϊόν ή αναπτύσσουν καινοτόμες ενέργειες.
  19.2.2.5: Ενίσχυση  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

  Οι επενδύσεις της υποδράσης αναμένεται να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.

  Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει επιχειρήσεις, οι οποίες αποκλειστικάείτε:

  1. πραγματοποιούνται από νέους έως 35 ετών, είτε
  2. πραγματοποιούνται από γυναίκες
  19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

  Με την υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντωνμε αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

  19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

  Με την υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

  19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής

  Με την υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.

  19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής

  Οι επενδύσεις της υποδράσης αναμένεται να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.

  19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

  Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς καταλυμάτων, εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, καθώς και στην εμπορία στον τομέα αγροδιατροφής για μη γεωργικά προϊόντα.

  19.2.7.7: Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

  Η υπο-δράση ενισχύει την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών, οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με στόχο την ανάδειξη προϊόντων.Οι επιχειρήσεις αυτές, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς τωναγροεφοδίων, της μεταποίησης, του εμπορίουκαι των σημείων πώλησης.

  Δικαιούχοιγια όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

  Η ένταση ενίσχυσηςκαι οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

  • Για την υποδράση 19.2.1.1.:100%(Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 14)
  • Για την υποδράση 19.2.2.2 : 50%(Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
  • Για τις υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4., και 19.2.2.5.: 65%(Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
  • Για την υποδράση 19.2.3.1:50%(Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ)
  • Για τις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5:
  1. Για τις Μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών :

  65%(Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22)

  1. Για όλες τις υπόλοιπες 55%(Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14)
  • Για τις υποδράσεις 19.2.7.3 και 19.2.7.7. :65%(Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)

  Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

  Περίοδος υποβολής

  Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :07/03/2019, ώρα: 13.00

  Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :     20/05/2019,ώρα: 15.00

Πρόσκληση Leader Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Βόρειας Πελοποννήσου «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι προκηρυσσόμενες Υπο-δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος (τμήματα των ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας) και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.780.000 €.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις» :

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.


19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.


19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.


19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.


19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 3 Απριλίου 2019 και ώρα 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  3 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00

Πρόσκληση Leader για την Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στους παρακάτω τομείς:

 • Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης (Υποδράσεις 19.2.1.1 & 19.2.1.2)
 • 1ημεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.3.1 & 19.2.2.2)
 • 2ημεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)
 • Μεταποίηση μη γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)
 • Εμπόριο (Υποδράση 19.2.3.4)
 • Παροχή υπηρεσιών (Υποδράση 19.2.2.5)
 • Τουρισμός (Υποδράσεις 19.2.2.3 & 19.2.3.3)
 • Δασοκομικές τεχνολογίες (Υποδράση 19.2.6.2)
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων (Υποδράση 19.2.7.2)

Η Πρόσκληση αφορά στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, όπως αυτή αναφέρεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα IV_2

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 3.545.400,00€ για την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15/04/2019 ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 24/06/2019 ώρα 15:00

Πρόσκληση Leader για την Καστοριά

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν προτάσεις για ιδιωτικού χαρακτήρα πράξεις, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) καλούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» να υποβάλλουν προτάσεις στις ακόλουθες δράσεις και υπο-δράσεις του τοπικού προγράμματος:

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

19.2.1 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.2 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

20.000.00

 

19.2.2 – Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

500.000.00

19.2.2.6 – Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

145.000.00

19.2.3 – Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

800.000.00

19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

300.000.00

19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

300.000.00

19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

150.000.00

19.2.6 – Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.230 – Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

60.000.00

19.2.7 – Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.1 – Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

30.000.00

19.2.7.2 – Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

30.000.00

19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

30.000.00

19.2.7.7 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

30.000.00

 

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος, δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή/γεωργικός τομέας.

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι ολόκληρη η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς και της Χλόης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, αγρότες, συνεργατικά σχήματα φορέων, όπως περιγράφονται συγκεκριμένα για κάθε υποδράση ξεχωριστά.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40 έως 65% ανάλογα με την υποδράση και το εφαρμοζόμενο καθεστώς ενίσχυσης. Μόνο για την υποδράση 19.2.1.2 είναι 100%.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10.04.2019 και ώρα 13.00 έως 09.07.2019 και ώρα 15.00.

Πρόσκληση Leader Κοζάνης και Γρεβενών

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα  πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.880.000€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :  13/03/2019 – ώρα έναρξης: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :    20/05/2019 – ώρα λήξης: 15:00

Πρόσκληση leader για την Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (εξαιρούνται τα αστικά κέντρα Λιβαδειάς και Θήβας – εντός σχεδίου περιοχές).

Δυνητικοί Δικαιούχοι δύναται να είναι :

α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.

β. το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι.

γ. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.
και οι οποίοι με την παρούσα 1η Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις,  :

 • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων
  • Οικοτεχνίες
  • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
  • Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών
  • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής
  • Επιχειρήσεις Εμπορίου
  • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 20-03-2019 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 20-06-2019 και ώρα 15:0

Πρόσκληση Leader για την Ημαθία

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.2, 19.2.3, 19.2.6 και 19.2.7 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε – Ο.Τ.Α., ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, να υποβάλλουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2. «Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους», 19.2.3. «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», 19.2.6. «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών», και 19.2.7. «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων».

Οι δράσεις εφαρμόζονται στην Π.Ε. Ημαθίας και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες πληθυσμιακά ξεπερνούν τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.375.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών Πόρων).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης             : 15/04/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης                 : 01/07/2019 και ώρα 15:00

Πρόσκληση Leader για τον Νομό Σερρών

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού Σερρών «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Σερρών (με εξαίρεση την Πόλη των Σερρών), ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.067.500,00 €.

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως :

 • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων
  • Οικοτεχνίες
  • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
  • Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών
  • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής
  • Επιχειρήσεις Εμπορίου
  • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 27/03/2019, ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 24/06/2019, ώρα 15:00

Πρόσκληση Leader για την Περιφέρεια Πέλλας

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων στους εξής τομείς :

 • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων με τελικό αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
 • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων με τελικό αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
 • Οικοτεχνίες
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
 • Βιοτεχνίες –χειροτεχνίες
 • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής μετά την 1η μεταποίηση
 • Επιχειρήσεις Εμπορίου
 • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων

 

Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Ημερομηνία έναρξης: 03/04/2019

Ημερομηνία λήξης: 24/06/2019

Πρόσκληση Leader για τον Νομό Πιερίας

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :  03/04/2019 – ώρα έναρξης: 13:00 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης     :  02/07/2019 – ώρα λήξης: 15:00

Ενημερωθείτε εδώ:

https://pieriki-anaptixiaki.gr/padownloads/CLLD_LEADER_ENTYPO.pdf

Πρόσκληση Leader για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Η  εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ότι προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ», του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020  για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας».

Η  ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δικαιούχων αρχίζει την 03-04-2019 με καταληκτική ημερομηνία την 03-07-2019, για όλα τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Πρόσκληση Leader για τον Νομό Ηλείας

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α ανακοινώνει την 1η Πρόσκλησης για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – έργα ιδιωτικής παρέμβασης.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LEADER/CLLD

1 Ηλιδας,  Όλος ο Δήμος εκτός από τις εντός σχεδίου περιοχές της ΔΚ Αμαλιάδας¹
2 Ανδραβίδας-Κυλλήνης ,Όλος ο Δήμος
3 Αρχαίας Ολυμπίας, Όλος ο Δήμος
4 Πηνειού, Όλος ο Δήμος
5 Πύργου, Όλος ο Δήμος εκτός από τις εντός σχεδίου περιοχές της Δ/Κ Πύργου ¹
6 Ζαχάρως, Όλος ο Δήμος
7 ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων, Όλος ο Δήμος

H υποβολή των αιτήσεων από 8/4 /2019 έως 8/7 /2019 και ώρα 15:00

Πρόσκληση Leader για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις υπ’ αριθ. 2635/13-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας και υπ’ αριθ. 13214/30-11-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 4268/Β/06-12-2017) «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων» όπως τροποποιείται και ισχύει καθώς και στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Καβάλας της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των κάτωθι υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2.

Κωδικός Δράσης

Τίτλος Δράσης

Κωδικός Υποδράσης

Τίτλος Υποδράσης

Δημόσια Δαπάνη

19.2.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

40.000,00 €

19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

40.000,00 €

19.2.2

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

350.000,00 €

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

400.000,00 €

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

170.000,00 €

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

150.000,00 €

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

100.000,00 €

19.2.3

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

710.500,00 €

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

800.000,00 €

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

150.000,00 €

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

162.500,00 €

19.2.7

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.1

Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

100.000,00 €

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

100.000,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ

3.273.000,00 €

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή/γεωργικός τομέας.

Η υποβολή της αίτησης στήριξης από 10.04.2019 εως 12.07.2019.

Πρόσκληση Leader για τον Νομό Δράμας

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας, δηλαδή στο σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες – Τιμόθεος.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.076.000,00 €.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 10/04/2019, ώρα έναρξης 13:00 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 5/7/2019, ώρα λήξης 14:00.