ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Το μεταβαλλόμενο οικονομικό και κατά επέκταση επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί από κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτου μεγέθους και οικονομικού κλάδου που δραστηριοποιείται, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και συγκριτικό πλεονέκτημα.

Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο και γνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και διατήρηση, η F.F. Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες , οι οποίες στοχεύουν στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται από κάθε ΜΜΕ και Οργανισμό.

 

Στα πλαίσια του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ προσφέρει:

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Βασικός προβληματισμός σε κάθε εταιρεία είναι:

«Ποια είναι τα επιμέρους χαρακτηριστικά στα οποία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος προκειμένου να σταθεί καλύτερα στην αγορά απέναντι στους ανταγωνιστές της;».

Την απάντηση τη δίνει η έρευνα αγοράς. Στόχος της έρευνας αγοράς είναι να παρέχουν στη Διοίκηση των Οργανισμών αντικειμενική πληροφόρηση και να καθιστούν εφικτή την αποτύπωση των τάσεων της αγοράς, των αναγκών των πελατών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών και τελικά, να αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο έρευνας αγοράς:

 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (Καθορισμός κοινού στόχου (target group),  Έρευνες καταναλωτών)
 • ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (Δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις, Οικονομικές τάσεις)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ(Προσωπική, Ομαδική, Τηλεφωνική Συνέντευξη)
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ/ REPORTS
ΣΧΕΔΙΑ MARKETING (MARKETING PLAN)

Οι στρατηγικές marketing επικεντρώνονται σε τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να διαφοροποιήσει αποτελεσματικά τον εαυτό της από τους ανταγωνιστές, επενδύοντας στις ιδιαίτερες δυνάμεις της, με στόχο να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στους πελάτες της.

Με το  Marketing plan , ο πελάτης είναι σε θέση να κατανοήσει, αναλύσει και εν τέλει να εκτιμήσει τους 5 βασικούς παράγοντες – στοιχεία μείγματος marketing που επηρεάζουν την επιχείρησή του και αφορούν: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.

Το τελικό marketing plan διαρθρώνεται από τις εξής παραμέτρους:

 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
 • S.W.O.T. Analysis
 • Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ
 • Προτεινόμενες δράσεις και Μεθοδολογία υλοποίησης τους
 • Προϋπολογισμός / Οικονομικό Πλάνο
 • Χρονοδιάγραμμα ενεργειών
 • Μηχανισμοί και διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του πλάνου
ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (FEASIBILITY STUDIES)

Η μελέτη βιωσιμότητας στοχεύει στον εντοπισμό των ευκαιριών και  προβλημάτων, στην στοχοθέτηση τους , στην εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων  και στην στάθμιση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των εναλλακτικών ενεργειών.

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

 • Τη δομή της επιχείρησης
 • Τα προϊόντα της επιχείρησης
 • Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 • Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της επιχείρησης.
 • Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών ή επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα η υλοποίηση του εκάστοτε εγχειρήματος.

Το όφελος του Πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας ή του επενδυτικού του σχεδίου, έτσι ώστε να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση.

ΜΕΛΕΤΕΣ BENCHMARKING

Μία μελέτη BENCHMARKING ή Συγκριτική Αξιολόγηση είναι η συνεχής και συστηματική διαδικασία μέτρησης και σύγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών μιας επιχείρησης ως προς τις ανταγωνιστικές εταιρίες και τις εταιρίες που αναγνωρίζονται ως ηγέτες. των πελατών.

Το Benchmarking αφορά την υιοθέτηση καινοτομίας. Η καινοτομία είναι η ζωογόνος δύναμη των επιχειρήσεων. Σήμερα η καινοτομία δεν είναι απαραίτητα πολύπλοκη, ριζική, δεν προέρχεται από το εσωτερικό μιας επιχείρησης, ούτε σχετίζεται μόνο με προϊόντα. Καινοτομία είναι ο νέος τρόπος παράδοσης ποιότητας στον πελάτη με συνέπεια και με τη σκέψη στην οικονομική βιωσιμότητα.

Το Benchmarking εφαρμόζεται σε όλη την επιχείρηση, στα προϊόντα, στις πωλήσεις, στις γραμμές παραγωγής, στην εξυπηρέτηση πελατών, σε συστήματα ποιότητας, σε εργασίες ρουτίνας κλπ. τον κλάδο τους.Το Benchmarking απαλλάσσει μια επιχείρηση από τον παλιό τρόπο μάθησης ‘’δοκιμή και σφάλμα’’, ο οποίος συχνά οδηγεί στην επανανακάλυψη του τροχού. Το Benchmarking βοηθά στο να κάνεις τα πράγματα καλύτερα και γρηγορότερα.
Η F.F. Συμβουλευτική παρέχει:

 • Benchmarking Διαδικασιών. Είναι η σύγκριση με τις πρακτικές, τεχνικές και διεργασίες των καλύτερων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε παρόμοιο πεδίο δράσης ή έχουν παρόμοιες δραστηριότητες.
 • Benchmarking Επιδόσεων. Αφορά την αναζήτηση καλύτερων πρακτικών, τεχνικών και διεργασιών που εφαρμόζονται από όλες γενικά τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την ανομοιότητα των κλάδων
 • Στρατηγικό Benchmarking. Είναι η σύγκριση με τις πρακτικές, τεχνικές και διεργασίες των πιο επιτυχημένων ανταγωνιστών.
 • Εσωτερικό Benchmarking. Η διαδικασία αφορά την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ μονάδων και τμημάτων  μίας επιχείρησης  που έχουν παρόμοιες λειτουργίες. Στοχεύει στην εναρμόνιση.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Valuation Studies

Η μελέτη αποτίμησης αποτελεί απαραίτητη διαδικασία  σε περιπτώσεις εξαγοράς μέρους ή του συνόλου μίας επιχείρησης (ανεξαρτήτου μεγέθους) , συγχώνευσης ή απορρόφησης μίας επιχείρησης από μία άλλη επιχείρηση ή οργανισμό.
Για τον καθορισμό της τελικής αξίας  μίας επιχείρησης, ένας είναι ο καθοριστικός παράγοντας: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.
Η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, μέσω των εναλλακτικών μεθόδων και των τελευταίας τεχνολογίας λογισμικών προγραμμάτων  και επιστημονικών εργαλείων που εφαρμόζει, σας παρέχει:

 • Πρόβλεψη των μελλοντικών Ταμειακών Ροών της επιχείρησης
 • Ανάλυση υφιστάμενων Δεικτών Παραγωγικότητας, Αποδοτικότητας και Ρευστότητας της επιχείρησης
 • Ανάλυση υφιστάμενων Δεικτών Αγοράς
 • Προσδιορισμός Καθαρής Θέσης επιχείρησης, Προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε περίπτωση ρευστοποίησης)
 • P&L  Προβλέψεις

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις παραπάνω αναλύσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την Διοίκηση κάθε επιχείρησης  αποσκοπώντας  στην πληροφόρηση σχετικά με το ακριβές ύψος της αξίας της επιχείρησης ούτως ώστε να μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Sustainability Studies

Η Μελέτη Σκοπιμότητας  έχεις ως στόχο να υποστηρίξει τεχνικά και οργανωτικά τον σχεδιασμό επενδύσεων, την δημιουργία μίας νέας επιχείρησης, την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην λειτουργία μία επιχείρησης. 
Η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ στα πλαίσια της Μελέτης Σκοπιμότητας παρέχει:

 • Λεπτομερής καταγραφή του περιβάλλοντος της επιχείρησης, ανάλυσης της σκοπιμότητα της επιχειρηματικής κίνησης , τόσο από εμπορική όσο και  οικονομική σκοπιά
 • Ανάλυση κόστους - ωφέλειας (Cost - Benefit Analysis)
 • Εξέταση εναλλακτικών λύσεων
 • Πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής κίνησης
 • Αξιολόγηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης της επένδυσης με χρήση κατάλληλων εργαλείων (Μέθοδος Καθαρής Παρούσης Αξίας, Μέθοδος Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης, Return on Investment, κλπ.)
 • Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας
 • Αναλυτική καταγραφή των τεχνικών, οργανωτικών και ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα εξειδικευμένα στελέχη της F.F.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ σε θέματα τραπεζικής διαπραγμάτευσης , αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση και ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση («Κόκκινα Δάνεια») για λογαριασμό επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Η F.F.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει διαχειριστεί και διαπραγματευτεί την ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση συνολικής αξίας άνω των 100 εκ. ευρώ και την εξεύρεση λύσεων στα πλαίσια όλων των νόμων που υπάρχουν για την αντιμετώπιση τέτοιων οφειλών (Άρθρα 99 & 106-110, «Νόμος Δένδια», «Νόμος Κατσέλη», διατάξεις «Τρίτου Μνημονίου», κλπ).

Οι υπηρεσίες μας είναι:

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

1 στους 2 δανειολήπτες στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αποπληρωμή των οφειλών του. Στην εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον πελάτη σχεδιάζουμε την πρόταση ρύθμισης η οποία θα κατατεθεί στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες. Επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και καταβάλλουμε τα μέγιστα ώστε να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις.

Ενδεικτικά διαπραγματευόμαστε τα εξής:

 • Κούρεμα τόκων υπερημερίας και διαγραφή αδικαιολόγητων εξόδων.
 • Κεφαλαιοποίηση καθυστερημένων δόσεων
 • Περίοδο χάριτος (με καταβολή μόνο τόκων ή κεφαλαιοποίηση δόσεων)
 • Balloon payment στη λήξη του δανείου
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ως κόκκινα δάνεια ορίζονται όλες οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες παρουσιάζουν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών.

Με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη, διαπραγματευόμαστε με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την επίλυση των επιμέρους προβλημάτων εξωδικαστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο «κούρεμα» του δανείου με πλοηγό την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους εκ μέρους του οφειλέτη και εξασφαλίζοντας βιώσιμους όρους για την εξόφληση του νέου υπολοίπου το οποίο θα προκύψει μετά από την διαπραγμάτευση. Η συνεργασία μας με πρώην τραπεζικά στελέχη τα οποία εργαζόταν αποκλειστικά στον κλάδο των δανείων, για περισσότερα από 10 χρόνια, μας επιτρέπει να διαπραγματευτούμε με ευνοϊκότερες συνθήκες και να πετύχουμε τα επιθυμητά για τους πελάτες μας αποτελέσματα.

Αναλαμβάνουμε:

 • την προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • τη σύνταξη αιτήματος προς τις τράπεζες
 • την από κοινού παρουσία μας στις συναντήσεις με την τράπεζα
 • τη διαπραγμάτευση και την παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματός σας μέχρι την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.
ΔΑΝΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Ως δάνεια νοικοκυριών ορίζονται τα καταναλωτικά δάνεια (ή/και προσωπικά δάνεια), οι πιστωτικές κάρτες και στεγαστικά δάνεια, ενώ η διαχείρισή τους απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας επιβεβαιώνει ότι η πλειονότητα των νοικοκυριών παρουσιάζει ανάγκες υποστήριξης στον τομέα των τραπεζικών σχέσεων, οι οποίες αυξάνονται τα τελευταία έτη ως απόρροια των προβλημάτων και αλλαγών που έχουν συντελεστεί στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Η F.F.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ρύθμισης.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται πως η πάγια συμπεριφορά των τραπεζών είναι η μείωση των επιτοκίων των καταθέσεων. Στην F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχοντας καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και τις σχέσεις που διατηρούμε με τα υψηλότερα κλιμάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων, μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά επιτόκια για τις τραπεζικές σας καταθέσεις.

Ενδιαφέρεστε για στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμότραπεζικές υπηρεσίες ;

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr