ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΑ ΙΙ

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης  συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, είναι οποιασδήποτε  νομικής μορφής συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων  και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και έχουν μείωση κύκλου  εργασιών όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ

δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του παρακάτω link  και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης που θα εκδοθεί.

Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί στο «ΑΝΑΣΑ Ι»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις : ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019. Πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους  στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 ή, αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019, να έχουν  μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων  λειτουργίας τους στο 2019.
 • «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις : ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020. Η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ως 100%.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης με

μοναδικό Κριτήριο βαθμολόγησης τη Μείωση Κύκλου Εργασιών (τζίρου) επιχείρησης σύμφωνα με

τα περιλαμβανόμενα στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί και που συνοπτικά είναι :

 • Για «Υφιστάμενη» επιχείρηση, η Μείωση του Κύκλου Εργασιών, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού άνω του 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, βαθμολογείται ως εξής :
 

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40%

Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60%

Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80%

Μείωση τζίρου άνω του 80%

10

40

70

100

 • Για «Νεοσύστατη επιχείρηση», ορίζεται ως μείωση στον κύκλο εργασιών τιμή 100%.

ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΤΣΗΣ

 • Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € χωρίς να τίθεται περιορισμός έναντι εξόδων τους στο 2020.
 • Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται ως εξής :
 

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40%

Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60%

Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80%

Μείωση τζίρου άνω του 80%

2.000 €

3.500 €

5.000 €

7.000 €

 

υπό την προϋπόθεση για τις «Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020.

 

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία και πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, έως την εξάντληση των διατιθέμενων Π/Υ της.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 30/03/2022  και έως 29/04/2022

 

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους  ΚΑΔ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr